Inleiding

Voor de ontwikkeling van een doelgericht en wervend pastoraat dienen parochies, priesters, diakens, pastoraal werksters en werkers en gelovigen elkaar te vinden en een vitaal, dat wil zeggen op het concrete leven gericht, aanbod te ontwikkelen . Samenhangend met de samenwerking van parochies is ook de samenwerking van pastorale beroepskrachten een vereiste. Zij beginnen steeds meer aan hun vermoeidheid te voelen, dat je niet meer op je eentje 'pastor voor alles' kunt zijn. We werken nu aan profilering in het parochiepastoraat, maar deze profilering is alleen mogelijk, wanneer pastorale beroepskrachten in grotere teamverbanden kunnen samenwerken . Door deze samenwerking zal het niet mogelijk blijven om als eenling in het parochiepastoraat te blijven werken. Veel priesters en ook pastoraal werk(st)ers hebben daar moeite mee. Ondanks de last om 'pastor voor alles' te zijn, geven ze er de voorkeur aan, omdat zij het zo gewend zijn. We moeten daar alle begrip voor hebben en niemand forceren. Toch willen wij deze collega's het ideaal van samenwerken voorhouden. In het evangelie kunnen we lezen, dat Jezus de apostelen met name noemt, maar Hij maakt er onmiddellijk een club van twaalf van: een team waarin het overigens niet altijd boterde (Mc. 3, 13-16). Als Jezus later andere leerlingen uitzendt "zond (Hij) hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou" (Lucas 10,1). In de Handelingen zien we talloze vormen van samenwerking tussen de apostelen en hun medewerkers. Het is ook de werkwijze van Jezus zelf: Hij begint met volgelingen, medewerkers aan te trekken. We zien Jezus niet als een solist, Hij is altijd omringd door anderen. In Lucas 6, 12 - 19 zien we een mooi beeld van Jezus optreden: Hij is eerst alleen met God op de berg, vervolgens kiest Hij de twaalf als zijn medewerkers en daarna is Hij met de twaalf in een grote volksmenigte, waar hij genezend optreedt. Velen hebben huiver voor samenwerken in teamverband, omdat ze vrezen dat teamgesprekken ontaarden in het uitvechten van competentiekwesties en in geschillen over fundamentele geloofszaken. Door zorgvuldige keuze bij de samenstelling van teams en door goede begeleiding kan dit voorkomen worden. Er zijn altijd verschillen, maar deze hoeven niet te leiden tot geschillen, maar kunnen leiden tot een rijker pastoraal beleid en praxis. Het is goed het teamgesprek te beginnen met gebed en Schriftlezing en deze lezing te betrekken op onze eigen situatie. Dit kan ons helpen om te bedenken dat wij in Jezus' naam als zusters en broeders samen zijn, het kan ons helpen bij de vraag wat de Heer van ons vraagt en het kan ons helpen om Christus beter te leren kennen. In deze bijlage staat het pastoraal team centraal. De pastorale beroepskrachten krijgen direct te maken met de gevolgen van de diocesane keuze voor teamvorming en profileren. Van hen wordt nu gevraagd om in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid voor het pastoraat te gaan dragen en zich op een bepaald deelterrein van het pastoraat te specialiseren. In deze bijlage wordt dit model van een pastoraal team, waarin tenminste vier fulltime pastorale beroepskrachten in een parochieverband met elkaar samenwerken, nader uitgewerkt.