Leven met de moeder van de Heer

De oktobermaand is vanouds Mariamaand. Leven vanuit een verbondenheid met de Moeder van de Heer. Maria die een groot voorbeeld is van leven en geloven. Van een gelovig vertrouwen dat er Een is die oorsprong, doel en zin van alle leven is. Bij God ligt dat begin. Maria opende haar hart en haar schoot: opdat God mens kon worden. Door en met Maria mogen wij dichter bij die Levensbron komen. In de komende maand zullen er in de parochies van Lingewaard L-7, op verschillende plaatsen Mariavieringen zijn.

Van de vele gebeden tot Maria heeft het rozenkransgebed een heel bijzondere betekenis. Het is een gebed dat eeuwenlang bewaard is gebleven. Vroeger baden we thuis de rozenkrans. Op enkele plekken in ons parochieverband is er wekelijks een samenkomst waar het rozenhoedje wordt gebeden. Verder ken ik vooral het samen bidden van de rozenkrans tijdens de lichtprocessie in Lourdes.

Men leert het rozenkransgebed het best bidden in een gemeenschap. Dit soort gebeden, met herhalingen, vinden we ook in andere godsdiensten. Het is als een ademhaling zonder welke we niet kunnen leven, of als de steeds terugkerende golfslag van de zee. De herhaling helpt ons om rust te vinden temidden van het lawaai en de drukte van ons alledaagse leven.

Wat moet ik met bidden in onze tijd?
Dat is toch alleen maar voor vrome mensen en als je in de kerk bent? Ik merk dat dit voor heel veel mensen niet zo is. Er is een grote behoefte om in contact te komen met de diepere dingen van het leven. Een behoefte tot stilte en overdenking.

Verstilling, in gebed, in-gebed worden in de levensstroom.
Bidden: in contact komen met je “ik” en daardoor met de Ander?
In je groeiproces als mens is het belangrijk, zegt Henri Nouwen ergens, dat je verbonden blijft met het grote geheel. Denk maar aan Jezus. Hij zocht regelmatig de stilte op om alleen te zijn en dan te kunnen bidden. Vaak neemt Hij ook zijn vrienden mee om dat samen te delen. Gebruik geen omhaal aan woorden. Als jullie bidden zeg dan: “Onze Vader in de hemel”. (Matteus 6, 5-13).

Het Onze Vader is net als het Weesgegroet een gebed dat we in ons gelovige leven vaak bidden. Het geeft een verbondenheid met elkaar. Wereldwijd bidden we “Pater Noster” en het “Ave Maria” wordt in allerlei toonaarden bezongen.“

Weesgegroet Maria, de meeste gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot”, zo reageerde Elisabeth op de begroeting van Maria (Lucas 1, 39-45).

Een verwijzing naar het nieuwe leven dat Maria in zich draagt en dat door de kracht van de heilige Geest mogelijk was geworden. Maria, Moeder van Jezus, gelovige, maar vooral mens met de mensen. Dit zal een van de inspiratiebronnen zijn waardoor Maria door velen van ons aanbeden wordt als de Moeder van de Heer. Zo wil zij een bron van kracht, bemoediging, van troost en uitzicht op nieuw leven zijn.

Ik wens onze geloofsgemeenschappen van het Parochieverband Lingewaard L-7 toe dat wij plekken ontwikkelen waar mensen tot verstilling kunnen komen, verbondenheid met de ander en dé Ander mogen ervaren en laat Maria onze gids zijn op weg naar het Licht.

Cor Peters, diaken