Onderweg in de Levensbron

Aan de vooravond van Pinksteren, op een warme vrijdagavond, zet ik mij achter mijn laptop en schrijf dit artikel voor komende de parochiebladen. Ik wil u een beeld schetsen van wat we onderweg in Parochie De Levensbron allemaal tegenkomen. Plaatsen waar het vuur van de Geest zichtbaar en voelbaar is. Er is veel in beweging gekomen na de officiële samenvoeging van de 7 oude parochies tot één nieuwe.

Het Parochiebestuur is volop bezig om zicht te krijgen welke zaken er allemaal aangepakt moeten worden. Ik noem er een paar:
- het in elkaar voegen van de 7 verschillende administraties, zoals Kerkleden en boekhouding;
- zorg om de financiële situatie en het opzetten van begrotingen;
- de afstemming van het centrale parochiesecretariaat met de locale secretariaten;
- de zorg om een goede voortgang van alle personele aangelegenheden, inclusief de vrijwilligers organisatie,
- zorgen dat er nieuw briefpapier komt met bijbehorende enveloppen voor een eenduidige communicatie;
- contact onderhouden met de bestuurcommissies en hen, samen met de projectgroep, ondersteunen bij het toegroeien naar de 3 deelraden.
Een kleine greep van aandachtspunten. Er dient de komende anderhalf jaar nog veel te gebeuren m.b.t. de implementatie van de nieuwe pastorale organisatie. Het parochiebestuur komt daartoe elke 3 weken voor overleg bij elkaar. Zoals u in de brief van 15 februari hebt kunnen lezen heeft elk bestuurslid een eigen taakgebied. De 2 bestuursvacatures zijn nog niet ingevuld. Met name zoeken we een vrijwilliger v/m die affiniteit heeft met de communicatie en p.r. Iets voor u? Laat het mij of de vice voorzitter Wim van Baal weten!

We komen enthousiaste vrijwilligers tegen die op de 7 locaties de zaken zo goed mogelijk behartigen. Zij zorgen dat de voorwaarden worden geschapen om het pastoraat mogelijk te maken, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dat de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth kan door gaan, van mond tot mond en van hart tot hart. Bouwen aan geloofsgemeenschappen waar mensen, geraakt door Gods Geest, levensvreugde uitstralen en anderen weten te inspireren tot goede daden.

Het pastorale team maakt daar ook werk van. In de vele liturgische momenten, in de catechese bijeenkomst met kinderen en ouders op weg naar doop, eerste heilige communie of vormsel. Met jonge mensen die op weg gaan naar hun huwelijk. In de persoonlijke nabijheid van zieken en stervenden. De zorg om uitvaarten en de zorg voor nabestaanden in bijeenkomsten met rouwenden. We ondersteunen de uitbouw van de deelraden. De vorming en toerusting van pastoraats-groepen is een ander belangrijk deel van ons werk. Pastores ondersteunen daarbij vaak vrijwilligers in dit werk of zijn daar zelf direct bij betrokken. Pastores zorgen ook voor persoonlijke vorming en studie, gebed en bezinning. Op dinsdagmiddag is het teamoverleg op het parochiecentrum te Bemmel.

EN TOCH: pastores hebben tijd om u te woord te staan, te ontvangen of te bezoeken wanneer u daar behoefte aan heeft!
Er is wel een probleem: wij kunnen niet weten of en wanneer u die behoefte heeft. Maakt u a.u.b. uw wensen kenbaar. Onze telefoonnummers en e-mailadressen zijn overal gepubliceerd. Ook het centrale secretariaat weet ons te bereiken, evenals de leden van de pastoraatgroepen. Het is jammer te moeten horen dat wij daarvoor geen tijd zouden hebben, dat alle veranderingen nodig zijn omdat wij pastores te druk zijn! Dit is een eenzijdige kijk op het werk van pastores. Zeker is het soms druk, maar een afspraak is altijd te maken!
Daarom werken we als pastoraal team aan plannen om tijd vrij te maken, juist voor inhoudelijk pastoraat. Ook zoeken we graag met u naar nieuwe manieren waarop we vorm en inhoud aan ons geloof kunnen geven. Zo gaan we bijv. in het nieuwe werkjaar anders met de doopvoorbereiding en doopvieringen om en zal er een aanbod komen voor jonge ouders in de geloofsopvoeding na de doop.

Veel activiteiten, omdat wij geraakt zijn door de Geest van Jezus en wij ieder op haar/zijn eigen wijze daarvan werk willen maken. Geloof mag en kan groeien in u, mij en onze gemeenschappen van de R.K. parochie De Levensbron. Dat het vuur van Pinksteren ons mag blijven raken en in beweging zetten ten dienste van het Koninkrijk van God, waar Jezus uit liefde voor ons zijn leven gegeven heeft.

Cor Peters, diaken