Vertek Cor Peters

Onlangs heeft diaken Cor Peters het parochiebestuur “De Levensbron” geïnformeerd over zijn toekomstplannen. Tevens heeft de bisschop ons laten weten dat hij Cor Peters heeft benoemd tot lid van het pastoraal team van het parochieverband IJsselgrens. Dit parochieverband bestaat o.a. uit de parochies Ulft, Gendringen en Silvolde.

Wij als bestuur, betreuren het dat Cor Peters ons pastoraal team gaat verlaten maar tegelijkertijd feliciteren wij hem van harte met zijn nieuwe benoeming en wensen hem alle goeds en Gods zegen toe.

Het bisdom Utrecht en het parochiebestuur zijn inmiddels in gezamenlijk overleg over de invulling van de vacature. Het is nog niet duidelijk wanneer een opvolger zal worden benoemd.

Wij zullen u nog laten weten wanneer wij afscheid nemen van Cor Peters. Dit afscheid zal zeer waarschijnlijk in het weekeinde van 17 en 18 oktober plaatsvinden.