Dopen

Fijn, geachte ouders, dat jullie jullie kind willen laten dopen in een van de geloofsgemeenschappen in Lingewaard.

Dopen voortaan op zaterdag

Tot nu toe wordt er gedoopt op de zondag na de reguliere viering. Dat betekent, dat de beide "doopheren" bijna elke zondag voorgaan in één, vaak twee doopvieringen. U zult begrijpen, dat dit een zware belasting is.

In overleg met de werkgroepen doopvoorbereiding en het parochiebestuur van De Levensbron, heeft het pastoraal team besloten om met ingang van september 2008 het dopen anders te gaan organiseren. Vanaf die datum wordt er elke tweede zaterdag van de maand gedoopt. Op de doopzaterdag zal er in de drie kernen van parochie De Levensbron worden gedoopt. In de kern Huissen-Angeren, in de kern Gendt-Doornenburg en in de kern Bemmel-Haalderen. De vieringen vinden plaats om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur. Uiteraard zorgen we ervoor dat afwisselend in de kerken die onze parochie rijk is gedoopt zal worden en dat ook de aanvangstijden rouleren.

Tijdens deze viering(en) worden er telkens minimaal twee en maximaal zes kinderen gedoopt. Als het minimum van twee kinderen in een viering niet wordt gehaald kunt u gevraagd worden om bij een andere viering die middag aan te sluiten. Ook kunt u ervoor kiezen uw kind een maand later te laten dopen. Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om uw kind te laten dopen tijdens de gewone zondagsviering.

We zijn ons ervan bewust, dat het hier en daar wat aanpassingen zal vragen. Na verloop van tijd zullen we dit alles natuurlijk evalueren en waar nodig bijstellen. We hopen van harte op uw steun en loyaliteit.

Aanmelding

Vanaf 1 januari 2007 zijn we al gestart met het centraal aanmelden van dopelingen omdat er dan sneller een overzicht is in welke kerken, op welke data, doopvieringen zijn. Ná de gemaakte afspraak, wordt door het L-7 secretariaat een formulier gestuurd naar het secretariaat van de kerk waar uw kindje gedoopt wordt. Op dit formulier staan de afspraken die met u zijn gemaakt. U krijgt van de doopwerkgroep vanuit de parochie een uitnodiging met de informatiefolder “Dopen om op weg te gaan” (van de pastores en werkgroep), voor het bijwonen van de voorbereidingsavond op de doop.

Voor het aanmelden van doopjes kunt u bellen met het L-7 secretariaat op maandag en vrijdagochtend van 09.00- tot 13.00 uur of op dinsdag en woensdag van 09.00- tot 17.00 uur.

Voorbereiding

Al enige tijd zijn we ons in het pastoraal team aan het bezinnen op een nieuwe manier van voorbereiding op het sacrament van het doopsel en de viering van de doop zelf. We vinden het belangrijk, dat we in de voorbereiding op de doop mogelijkheden hebben om in contact te komen met jonge ouders en hen te ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kind. Dopen kan namelijk niet los verkrijgbaar zijn en vraagt om een bewuste keuze van jonge ouders. We zien het als onze taak om hen hierin te begeleiden. Bovendien streven we ernaar om ook daarna met hen verder op weg te gaan, omdat we vinden dat de viering van de doop geen eindpunt is, maar eerder een begin. Ook zijn we bezig om te kijken naar de inhoud van de doopviering. Het kan niet zo zijn, dat we een viering samenstellen voor eens en voor altijd. Daarom willen we eens kritisch kijken naar de bestaande vieringen en bezien of we kunnen komen tot een nieuw liturgieboekje, waarin - nog meer dan tot nu toe - de viering van de doop tot zijn recht kan komen.

Te gebruiken teksten

Jullie kunnen als doopouders een bijdrage leveren aan teksten, liedjes, gedichten en lezingen die tijdens de doopviering van jullie kind gebruikt worden. De mogelijkheden liggen in elke viering, zeker van de liedjes betreft, weer anders en worden tijdens de voorbereiding besproken. Hier vinden jullie vast onlangs gebruikte teksten, die als MS Word document in een apart venster geopend worden.

Algemene informatie

Algemene informatie over het doopsel vindt u op de www-site van Katholiek Nederland en op Doopsel een voorbeeld van een doopviering, deze paginas worden in een apart venster geopend.