"Ja maar..." de bezwaren en voorwaarden

Enkele aspecten vragen om aandacht bij het overdag openstellen van kerkgebouwen. Deze aspecten zijn verschillend van aard en het ene legt een groter gewicht in de schaal dan het andere. Veiligheid is het allereerste aspect, zowel de objectieve als de gevoelsmatige veiligheid van de dienstdoende vrijwillig(st)ers en gasten. Het werk van gastvrouw of gastheer moet in een ontspannen sfeer kunnen plaatsvinden. Het verdient aanbeveling dit werk met zijn tweeën te doen. Dit is gezelliger en voorkomt dat iemand zich verloren en onveilig voelt in de grote kerk. Er moeten afspraken zijn over het omgaan met mogelijk problematische bezoekers. Daarbij kan contact met en advies van de wijkagent en hulpverlenende instanties vooraf goede diensten bewijzen. Ook in de veiligheid van gebouw en voorwerpen moet voorzien zijn. Waar moet u bij openstellen nog meer aandenken? Er kan voor gekozen worden om niet de gehele kerk, maar een gedeelte ervan overdag open te stellen. In dat geval moet het overige deel worden afgesloten. Dit vraagt om technische aanpassingen waarbij je moet denken aan afsluiting door middel van een glazen wand of een (smeed)ijzeren hek. Zowel bij de openstelling van het hele kerkgebouw als bij een gedeelte ervan zullen per geval voorzieningen moeten worden getroffen met het oog op verzekeringen. Hierin kunnen en willen het Bouwbureau en de Liturgische bouw- en adviescommissie van ons aartsbisdom een adviserende rol spelen. Daarnaast zal er inzet nodig zijn van mensen die als gastvrouw en gastheer willen functioneren. Deze vrijwilligers zullen toegerust moeten zijn om bezoekers de weg te kunnen wijzen in alle betekenissen van het woord. Zij ontvangen mensen, houden toezicht, geven uitleg, verwijzen door. Ze zijn herkenbaar aanwezig door het dragen van bijvoorbeeld een naamplaatje. Het kan nodig zijn dat deze vrijwilligers enige oefening hebben opgedaan in het omgaan met mensen die zich anders gedragen dan van hen wordt verwacht. De dekenaten van ons bisdom zijn bereid voor dit alles ontmoetings- en trainingsbijeenkomsten te organiseren. Toegankelijkheid ook voor minder validen is een belangrijk aandachtspunt. Voorts wijzen wij op het praktische aspect van de energie die nodig is om de ruimte die overdag open is te verwarmen en te verlichten. Dit kost geld. Daarom is het nodig te zoeken naar energiebesparende middelen die kosten drukken. Ook hierbij biedt het Bouwbureau graag zijn diensten aan. Zoals u ziet zijn de voorwaarden voor openstelling van de kerk vooral van organisatorische en technische aard. Het kerkelijke recht werpt geen daarvoor belemmeringen op.