Een groeiproces

De opbouw van deze nieuwe parochieverbanden en pastorale teams is een groeiproces. Daarvoor hebben we een route uitgezet op weg naar 2010. Een eerste stap in dit proces is het bijeenbrengen van de huidige parochies in een parochieverband. Onze verwachting is dat er ongeveer 45 parochieverbanden zullen ontstaan binnen 5 nieuwe dekenaten. We hebben gemerkt dat parochies en pastorale beroepskrachten die lange tijd zelfstandig hebben gefunctioneerd, tijd nodig hebben om zich ervan bewust te worden dat samenwerking niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Samenwerking is een proces dat verloopt met vallen en opstaan. Er is geduld en moed nodig om samen te kunnen zoeken naar nieuwe wegen voor de toekomst. Op dit moment is er sprake van een grote ongelijktijdigheid in het samenwerken van parochies en pastorale beroepskrachten. Er zijn verschillen aan te wijzen tussen stad en platteland, tussen diasporagebieden en plaatsen met een hoog percentage katholieken. Deze verschillen hebben ertoe geleid dat het samenwerken verschillende vormen heeft gekregen. In elk parochieverband en elk pastoraal team zullen de deelnemers aan het opbouwproces vertrekken vanuit de samenwerkingsvormen die tot nu toe zijn ontstaan. Bij het opbouwen van deze samenwerking hebben parochies in veel gevallen gebruik gemaakt van de brochure Samenwerking en samengaan van parochies. Ter ondersteuning van het groeiproces naar de nieuwe parochieverbanden heeft de Diocesane Dienstverlening een extra 7even cahier uitgegeven Groeien naar een parochieverband. Dit cahier beschrijft verschillende stappen, die tijdens de opbouw van deze nieuwe parochieverbanden, kunnen worden gezet. Met de dekenaten is afgesproken dat zij deze processen actief zullen begeleiden. De concrete afspraken daarover vindt u terug in de map Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen, met name in de bijlage over de Begeleiding van het samenwerken. De dekenale begeleider kan ook concrete ervaringen van elders inbrengen. In elk opbouwproces zal steeds een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt over de te zetten stappen. Daarbij blijft voorop staan dat het gaat om een proces van vernieuwing, waardoor we opnieuw op het spoor kunnen komen op welke wijze de evangelische opdracht het beste vorm kan krijgen. De ervaring leert dat een stevig, groot verband, binnen een goede bestuurlijke en voorwaardenscheppende structuur, nodig is om deze opdracht concreet vorm te geven.