De bestuursvorm

Het parochieverband wordt een samenwerkingsverband van meerdere parochies en / of rectoraten. Dit verband heeft ook een organisatie nodig. Samenwerken gaat nu eenmaal niet vanzelf. In de beschrijving van deze organisatie maken we onderscheid tussen de bestuurlijke leiding en de pastorale leiding. De bestuurlijke leiding van een parochieverband kent op dit moment twee vormen. Dat is een direct gevolg van de wijze waarop het samenwerken van parochies zich tot nu toe heeft ontwikkeld. 1) In een aantal gevallen hebben parochies hun onderlinge samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In dat geval is er sprake van een stuurgroep op het niveau van het parochieverband en van parochiebesturen op het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschap (zie bijlage 1, model A). De parochiebesturen zijn allereerst verantwoordelijk voor het parochiële vermogen en de doelmatige aanwending daarvan. Verder adviseren zij het pastoraal team over het pastorale beleid. Op het niveau van het parochieverband formuleren zij in gezamenlijk overleg het gemeenschappelijk (pastoraal) beleid en stellen zij de daarvoor benodigde middelen beschikbaar. De voorbereiding van de besluitvorming en de uitvoering van de gemaakte afspraken wordt toevertrouwd aan de stuurgroep. Voor de samenwerkingsovereenkomst, die als basis dient voor deze samenwerkingsvorm, hebben we een nieuw model ontwikkeld (zie bijlage1). Dit model dient in dat geval gebruikt te worden. Dit is een eerste stap op weg naar een fusie. 2) In andere verbanden is de samenwerking al zover gevorderd dat parochies er voor hebben gekozen te fuseren en samen een nieuwe parochie te vormen. In dat geval is er sprake van één parochiebestuur en worden op het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschappen pastorale deelraden gevormd (zie bijlage 2, model B). Met het parochiebestuur bespreken de pastorale deelraden belangrijke beleidsvragen, die de koers van de nieuwe parochie raken en die te maken hebben met de opdracht om te werken aan de opbouw van missionaire geloofsgemeenschappen. Het parochiebestuur is voorwaardenscheppend, de pastorale deelraad draagt op het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschap zorg voor de benodigde planning en evaluatie. De pastorale leiding in deze nieuwe parochieverbanden is in handen van het pastoraal team. De leden van dit team dragen samen de verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat in het parochieverband. Daarbinnen draagt de pastoor de eindverantwoordelijkheid voor het geheel (cf. canon 515, par. 1). Dit hebben we verder uitgewerkt in de bijlage over Het pastoraal team. Zodra de besturen hun samenwerking in een overeenkomst hebben vastgelegd of zodra de fusie heeft plaatsgevonden, krijgen de leden van het pastoraal team een benoeming voor het gehele parochieverband en wordt hen een profiel toegewezen. Onze inzet is er dus op gericht dat de nieuwe parochieverbanden stapsgewijs toewerken naar een fusie. Er ontstaat dan een bestuursvorm waarin het parochiebestuur op hoofdlijnen bestuurt en waarin een aantal pastorale deelraden zorgdragen voor de aansturing van pastorale activiteiten van plaatselijke geloofsgemeenschappen, van bewegingen en groepen. Op deze wijze zullen gaande de weg meerdere nieuwe parochies ontstaan.