Het parochieblad (februari 2003)

Het gaat goed met het parochieblad. In vrijwel elke parochie verschijnt er regelmatig een parochieblad. Er wordt veel aandacht en zorg aan besteed. Veel parochies kunnen terecht trots zijn op de fraaie vormgeving van het parochieblad. Doorgaans heeft het parochieblad een veel wijder bereik dan de kerkgangers. Ook onder mensen die niet regelmatig op zondag naar de kerk gaan, wordt het parochieblad veel gelezen. Het parochieblad biedt goede kansen voor missionair pastoraat, om ook de "80%" te bereiken.

Als parochies gaan samenwerken in een parochieverband kunnen de kansen voor het parochieblad nog beter benut worden. Het is mogelijk om te komen tot één gezamenlijk parochieblad voor het parochieverband. Hierdoor kan op de eerste plaats het aantal vrijwilligers, die zich nu met de parochiebladen bezig houden, worden ingekrompen: de meest deskundigen blijven over. Verder kan de vormgeving verbeterd worden. Je kunt gewoon de beste lay-out kiezen, die er in een parochieverband aanwezig is, of een nog betere vormgeving kiezen. Bij verdere samenwerking kan elke parochie eigen identiteit verder ontwikkelen en hoeft dus niet meer 'alles' te bieden. In het gezamenlijk parochieblad kunnen mensen breder geïnformeerd worden over alle activiteiten in het parochieverband.

Het lijkt me belangrijk voor het parochieblad om zich uitdrukkelijk te richten op allen die niet tot de wekelijkse kerkgangers behoren. Het betekent bijvoorbeeld dat de berichtgeving over vieringen zo moet zijn, dat deze ook informatief is voor betrekkelijke buitenstaanders. Dus niet alleen tijd en plaats aangeven, maar ook: welke soort viering, wat is het thema? Wie zijn de voorgangers? Wie verzorgt de verkondiging? Welk koor doet mee? Hetzelfde geldt voor informatie over activiteiten voor catechese en bezinning, rond diaconie en onderling contact.

Naast informatie over activiteiten is het goed, dat er ook teksten opgenomen worden die uitnodigen tot bezinning thuis. De parochiebladenservice reikt hier regelmatig materiaal voor aan. U kunt ook literatuurtips geven of wijzen op belangrijke evenementen buiten het parochieverband. Mogelijk kunnen er gebedsteksten worden opgenomen voor gebruik in de huiselijke kring. In parochies, waar men zich met het parochieblad richt op een ruimere doelgroep, ontstaat de behoefte om wekelijks een eenvoudig kerkblaadje te verzorgen met mededelingen, die alleen voor de kerkgangers interessant zijn.

Voor de ruimere verspreiding van het parochieblad kan gebruik gemaakt worden van het adressenbestand, dat dank zij de SILA up to date kan blijven. Het is ook aan te bevelen,dat er exemplaren om mee te nemen liggen op de lectuurtafel in de kerk en in de stilteruimte voor bezinning en gebed. Het valt af te spreken dat er ook exemplaren van het parochieblad liggen in de openbare bibliotheek, in de wachtkamer van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, bij de kapper en op andere plaatsen, waar mensen moeten wachten.

Het valt te overwegen om de gegevens van het parochieblad op internet te zetten. In een aantal parochies en parochieverbanden verzorgt men al een parochiële website. Met name voor nieuwkomers van elders blijkt dat vaak het eerste contact met de parochie te zijn.

Langs deze wegen bereiken we velen, die niet tot de vaste kerkgangers behoren. Anderzijds vallen de effecten hiervan moeilijk te meten. Wat het allemaal in mensen uitwerkt, het meeste daarvan zullen we nooit te weten komen. Het is als in de parabel van de zaaier, die zijn zaad uitzaait op de weg, tussen distels en doorns en op vruchtbare grond. Als zaaiers moeten we de schatten van de blijde boodschap blijven uitzaaien in het vertrouwen dat ze af en toe in goede aarde vallen.