Parochieverband

In september 2001 hebben we de dekenale besturen gevraagd, om in overleg met de parochiebesturen vast te stellen, welke parochies in een parochieverband zouden kunnen samenwerken. Einde 2002 zijn de grenzen van de meeste parochieverbanden vastgesteld. Er zullen ongeveer 45 parochieverbanden ontstaan. Bij een redelijk aantal parochieverbanden is de samenwerking tussen de parochies al begonnen of zijn er voldoende condities aanwezig, om van start te gaan. Een eerste stap is het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke stuurgroep, die met de pastoor en de andere leden van het pastoraal team leiding gaat geven aan het samenwerkingsproces. Dekenale besturen dragen zorg voor de begeleiding van dit proces. De Diocesane Pastorale Dienstverlening heeft een 7even cahier met stappenplan uitgegeven: Groeien naar een parochieverband. Op basis van een sterkte/zwakteanalyse wordt overlegd, hoe parochies huidige activiteiten kunnen samenbundelen, en welke parochies wat kunnen verzorgen mede ten dienste van de andere. Tevens wordt overlegd, welke nieuwe missionaire activiteiten door welke parochies verzorgd kunnen worden. Elke huidige parochie kan groeien tot een plaatselijke geloofsgemeenschap, waarvan de eigen identiteit, de eigen sterke kanten meer ontwikkeld kunnen worden. Elk centrum zal een bepaalde stijl van liturgie kunnen ontwikkelen. Bij de ene geloofsgemeenschap ligt meer de nadruk op diaconie, bij een andere op catechese, bij een andere op jongeren, bij een andere op oecumenische activiteiten, enz. Zo krijgen de geloofs-gemeenschappen een eigen profiel en kunnen ze elkaar aanvullen. Onder een centraal bestuur van het parochieverband worden plaatselijke pastorale deelraden geformeerd. Voor de coördinatie van pastorale activiteiten per geloofsgemeenschap kunnen er pastoraatsgroepen van vrijwilligers gevormd worden. Deze pastoraatsgroep kan "gezicht" geven aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Voor de opzet van Parochieverbanden en van Pastoraatsgroepen wordt verwezen naar de betreffende bijlages.