Functies en Taken

Een pastoraal team heeft tot taak pastoraal leiding te geven aan de geloofsgemeenschappen, die deel uitmaken van het parochieverband, en leiding te geven aan de uitvoering van het pastorale werk, aan het uitzetten van een pastoraal inhoudelijke koers, en er op toe te zien dat de gemeenschappen inhoudelijk op koers blijven. Dit leidinggeven dient vooral te worden verstaan als een participatief leiderschap aangezien ook veel (toegeruste) vrijwilligers er actief aan bijdragen.

Een pastoraal team rust op drie steunpunten: interparochiële samenwerking in een breed parochieverband, collegialiteit en een gedeeld geloof. Bij dit laatste denken we aan het ontwikkelen van een collegiale spiritualiteit, die voortdurend wordt gevoed en levend wordt gehouden. Dat vraagt om gezamenlijke studie van Schrift en Traditie, om gevoeligheid voor geloven en kerk-zijn.

In opdracht van de bisschop zal het team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat gaan dragen en daarbinnen zal een van de teamleden eerstverantwoordelijke worden voor een van de pastorale werkvelden. Daartoe zal het team als geheel een nieuwe benoeming ontvangen voor het gehele parochieverband. Deze benoeming zal plaatsvinden wanneer de besturen hun samenwerking ook schriftelijk hebben vastgelegd. Bij de uitvoering van deze opdracht zal het team kunnen rekenen op de ondersteuning van dekenaat en bisdom.

Om als pastoraal team te kunnen werken is een intensief contact nodig met de bestuurlijke leiding van het parochieverband. Om samen te kunnen optrekken en elkaar te kunnen ondersteunen, elk vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid, is een vertrouwensbasis nodig. Om deze te kunnen ontwikkelen dienen wederzijdse verwachtingen op elkaar te worden afgestemd, is een gedeelde visie nodig op waar het in het de parochieverband eigenlijk om gaat, en een gedeelde inschatting van de situatie en de waardering daarvan. Want wat de een hoopvol stemt, daarover kan de ander zich zorgen maken. Wanneer de bestuurlijke en pastorale leiding elkaar weten te vinden, komt er veel energie en onderlinge steun vrij.

De pastorale leiding van het parochieverband heeft meerdere taken te vervullen:

Taken in de sfeer van algemeen bestuur en beleid
 • Taken ten aanzien van de inhoudelijke ontwikkeling van pastorale kerntaken en de uitvoering van de dagelijkse pastorale zorg
 • Taken ten aanzien van de pastorale eindverantwoordelijkheid voor het geheel.
 • Deze pastorale leiding heeft dus betrekking op:

  • de inhoud: het voortdurend oriënteren van de geloofsgemeenschap op het perspectief van het Rijk Gods, dat liefde, vrede en gerechtigheid is;
  • de verantwoordelijkheid: vooral het stimuleren van de inzet van vrijwilligers en aan hen begeleiding geven;
  • de samenwerking: onderling samenwerken, samenwerken met dekenaat en bisdom en het beleid daarop afstemmen;
  • de vormgeving: op het hanteren van een coöperatieve stijl van leidinggeven waarin taken en verantwoordelijkheden én samen gedragen én gedeeld worden.

  Deze driedeling in taken biedt mogelijkheden om verschillende leiderschapstaken te verdelen over de verschillende leden van het team. Concreet gaat het dan om:

  • leiding geven aan het team en zorg dragen voor het welzijn van de leden van het team;
  • overleg met de verschillende bestuursorganen van de bestaande parochies in het parochieverband;
  • leiding geven aan de inhoudelijke ontwikkeling van de pastorale activiteiten;
  • overleg met bovenparochiële structuren als dekenaat en bisdom;
  • overleg met andere kerkgenootschappen en de gemeentelijke overheid;
  • verantwoording afleggen van de pastorale activiteiten van het team aan de bisschop;
  • vervullen van de pastoorstaken, die door het kerkelijk wetboek als zodanig zijn vastgelegd.

  Het team als geheel is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. Er is immers sprake van een collegiaal verband waarin de leden gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het geheel van het pastoraat. Dit betekent met elkaar werken aan de evangelische kwaliteit en diversiteit van het pastorale beleid, de pastorale zorg, de pastorale leiding en de pastorale organisatie. Binnen dit geheel is er een eerstverantwoordelijke voor vier deelterreinen: voor gemeenschapsopbouw en presentie, voor liturgie, voor diaconie en voor catechese. De andere teamleden werken op het betreffende terrein onder de eerstverantwoordelijke. De pastoor heeft als eindverantwoordelijke de verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat. Als zodanig is hij ook voorzitter van het bestuur van de parochie. Van een solistisch leiderschap komen we tot een collegiaal leiderschap. Dit vereist dat de verschillende verantwoordelijkheden goed op elkaar worden afgestemd. In geval dat de pastoor niet de teamleider is, moet de onderlinge verhouding tussen pastoor en teamleider goed geregeld worden.