Vooronderstellingen

Deze keuze voor een pastoraal team is ingegeven door een aantal vooronderstellingen. Enkele daarvan willen we kort beschrijven:

 • De kwaliteit van het pastoraat is gediend met teamvorming
  Gezien de vakontwikkeling op de pastorale deelvelden en de toepassing ervan in de complexe maatschappelijke situatie is het voor een persoon niet goed mogelijk op alle deelvelden voldoende kwaliteit en ontwikkeling te waarborgen. Pastoraat (omvattende alle deelvelden en de leiding) en de vernieuwing van pastoraat zullen beter vorm kunnen krijgen wanneer dit behartigd wordt door een team. Maar werken in een team is voor pastorale beroepskrachten geen vanzelfsprekendheid. Wanneer een pastorale beroepskracht een specialisatie ontwikkelt op een van de pastorale deelvelden is het noodzakelijk dat zij of hij voor het waarborgen van de kwaliteit op de andere deelvelden de steun kan ontvangen van collega’s.
 • Een team is pas een team wanneer de leden ervan gezamenlijk verantwoordelijk willen zijn voor het geheel van het pastoraat
  Reeds is geconstateerd dat in het pastoraat al vele jaren over werken in een team wordt gesproken. Daarbij is ook opgemerkt dat het begrip team op zeer diverse wijze wordt ingevuld. Wanneer wij spreken over team bedoelen wij niet vormen van werkoverleg en werkverdeling, maar een ver- en diepgaand samenwerkingsverband dat erop gericht staat het werk van allen gezamenlijk te dragen, en elkaar professioneel en persoonlijk tot steun en toeverlaat te zijn. Een team dat eraan werkt de missie van de Kerk ook in lijf en leden uit te dragen en de gemeenschap voor te gaan op de weg die onze Heer ons in zijn Geest wijst.
 • De leden van het team dienen elkaar zo te ondersteunen dat elk teamlid steeds beter in staat is om zijn / haar werk te doen
  Het is duidelijk dat een team in deze zin veel kan betekenen voor geloofsontwikkeling van de betrokkenen, van de parochiegemeenschap en van de Kerk. Tegelijk vraagt het ook om veel toeleg en inspanning van elk van de betrokkenen.
 • De leden van het team dienen met elkaar een ruimte te scheppen waarin zich een open geloofscommunicatie kan ontwikkelen
  Dit veronderstelt dat de leden van het team het vertrouwen hebben dat zij allen één zijn in het geloof, ook al werken zij vanuit verschillende geloofsvisies. Juist van hen mag worden verwacht dat zij tot een open communicatie over hun persoonlijk geloven kunnen komen en tot een beleven van ons gemeenschappelijke geloof.
 • De leden van het team dienen met elkaar voldoende tijd en ruimte te nemen voor de opbouw van het team en het formuleren van gemeenschappelijke doelen
  Een team zal in het begin nog moeten zoeken naar gezamenlijkheid in het samenwerken als groep en in het ontwikkelen van gemeenschappelijke doelen voor het werk. De teamsamenstelling zal in een gefundeerd en beredeneerd proces tot stand dienen te komen. Tests en begeleiding zullen hierbij onontbeerlijk zijn. In de praktijk zullen teams starten vanuit een bestaande situatie.
 • De leden van het team dienen met elkaar voldoende tijd en ruimte te nemen voor het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  Bij de opbouw van een team is er niet alleen aandacht nodig voor het werk dat gedaan moet worden, maar evenzeer voor het aanleren en ontwikkelen van een aantal sociale en communicatieve vaardigheden, waarvan 'het geven van feedback' en 'het omgaan met conflicten' sprekende voorbeelden zijn.