De Pastoor

De pastoor deelt allereerst in de taken van het team. Vervolgens krijgt hij de eindverantwoordelijkheid voor het geheel toebedeeld, die hem krachtens canoniek recht toekomt. Daartoe behoren de volgende taken:

  • het voorzitterschap van het parochiebestuur: uitgangspunt hierbij is dat de voorzitter delegeert wat hij kan delegeren aan de vice-voorzitter (zie art. 26, 2e lid en 31, 3e lid van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie). Deze delegatie ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid. Wanneer er nog sprake is van meerdere besturen, kan binnen het team de deelname aan deze besturen worden verdeeld; in dat geval coördineert de pastoor deze inzet;
  • de coördinatie van het werk van de vice-voorzitters;
  • afstemming van het werk met de teamleider en met de vice-voorzitter van het bestuur of de stuurgroep van het parochieverband;
  • studie, informatieverwerving en afstemming op het beleid van het bisdom.

De pastoor vertegenwoordigt de parochie in en buiten rechte en houdt als zodanig contact met het dekenaat en de bisschop. Aan de laatste legt hij - in afstemming met het team - verantwoording af over de pastorale leiding en zorg in het werkgebied van het team.