Samenstelling van het team

Om te beginnen zal aan de samenstelling van het pastoraal team veel zorg moeten worden besteed. In meerdere opzichten gaat het in het team om het samenwerken van een gemengde groep: het team bestaat uit mannen en vrouwen, professionals met veel en minder ervaring, uit personen die een wijding hebben ontvangen en mensen die 'leek' zijn in de kerkjuridische zin van het woord, universitair en hbo-geschoolden, met allerlei kwaliteiten als het gaat om het vermogen om leiding te geven en te ontvangen, creatief te zijn, ordelijk of chaotisch, charismatisch of autoritair; gehuwd, alleen gaand, celibatair, communautair levend, jong en ouder, en bovendien nog met een diversiteit aan maatschappelijke en sociale achtergronden en levensgeschiedenissen. Meerdere keren is de vraag aan de orde geweest of ook onbezoldigde diakens en toegeruste vrijwillig(st)ers deel kunnen uitmaken van het team. Wij geven er de voorkeur aan het pastorale kernteam alleen te laten bestaan uit de benoemde pastorale beroepskrachten, die wekelijks bijeenkomen. In een aantal parochieverbanden vervullen ook onbezoldigde diakens en toegeruste vrijwillig(st)ers taken ten dienste van het gehele verband. Wanneer dit het geval is stellen wij voor een groot pastoraal team te vormen dat maandelijks bijeenkomt. In dat geval dient de taakverdeling tussen beide teams verder uitgewerkt te worden. Voor een korte beschrijving van beide teams verwijzen wij naar de bijlage over Het parochieverband. Bij deze keuze laten wij ons in belangrijke mate leiden door het verschil in verantwoordelijkheid en verschillen in beschikbare tijd en opleidingsniveau. Pastorale beroepskrachten dragen verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat, toegeruste vrijwillig(st)ers slechts voor een van de deelterreinen. Onbezoldigde diakens en toegeruste vrijwillig(st)ers hebben een beperkte tijd beschikbaar. In deze keuze worden wij bevestigd door de praktijkervaringen van de laatste jaren.