De Start van het Pastoraal Team

In de huidige praktijk ontstaat een pastoraal team uit de keuze van parochiebesturen om met een aantal bestaande parochies samen te gaan in een groter verband, zodanig dat daarbinnen missionair pastoraat concreet vorm kan krijgen en een team van tenminste vier fulltime beroepskrachten kan worden gevormd. Vanaf het moment dat een parochieverband is gevormd wordt verondersteld dat de pastorale beroepskrachten binnen dat verband een pastoraal team gaan vormen. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Daarom zal het dekenaat na de vorming van een parochieverband als een eerste stap in het proces van teamvorming een gesprek organiseren tussen de betreffende beroepskrachten en het hoofd personeelsdienst. In dat gesprek zal worden nagegaan of en in hoeverre deze beroepskrachten bereid en in staat zijn een team te vormen dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat wil dragen en wil komen tot een geprofileerde taakverdeling. Dit betekent dat elk proces van teamvorming start met de pastorale beroepskrachten die reeds binnen het parochieverband zijn benoemd. Een eerste gesprek maakt voor ieder van hen de weg vrij om voor zichzelf en gezamenlijk na te gaan of en in hoeverre een proces van teamvorming een succesvolle operatie kan worden. Elke beroepskracht moet de ruimte hebben om als gevolg van de nieuw ontstane situatie te kiezen voor een andere werkplek. Daarbij dient hij / zij zich wel te realiseren dat hij / zij in elke werksituatie komt te werken in een team en te maken krijgt met een geprofileerde taakverdeling. Binnen het parochiepastoraat bestaat er wat dit betreft geen keuzevrijheid meer. Daarom zijn de samenstelling van een team en het profiel bepalende factoren voor de arbeidsvreugde. Daarnaast worden de bereidheid om in een team te werken en de bereidheid om de voor een profiel vereiste deskundigheid te verwerven, belangrijke aanstellingscriteria.